Közérdekű

BURSA Hungarica "B" típusú Ösztöndíjpályázat 2022. év

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Somoskőújfalu Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR)
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.

2

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

3

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről a kifizető igazolását,
 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról az adóbevallással már lezárt időszakról
az illetékes NAV által kiadott jövedelemigazolását, a le nem zárt időszakról
nyilatkozatot, vagy egyéb (pl. könyvelő igazolása) hitelt érdemlő igazolást,
 gyermektartásdíj kérelem benyújtását megelőző havi összegéről postai vevény,
vagy egyéb hitelt érdemlő igazolást,
 jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az illetékes foglalkoztatási osztály
igazolását az álláskeresőként történő nyilvántartásról és személyes nyilatkozat.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni
érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi
XIII. törvén, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a
kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással

4

növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi
szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-
(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi
ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a

5

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából
az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e)
pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő
honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
https://emet.gov.hu/adatkezeles/

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek
felvételt.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december
5-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A
hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét
követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült

6

kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a
Támogatáskezelőt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás
megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
megszüntetheti abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás
megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2023. január 17-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2023. augusztus 31-ig
a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy
a 2023. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2023/2024. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

7

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak
figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási
intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti
képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. október hónap.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az
Szjatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

8

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) 1 . A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig
ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a
Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

9

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

 


 

BURSA Hungarica "A" típusú Ösztöndíjpályázat 2022. év

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Somoskőújfalu Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR)
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.

2

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki

3

kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy
annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles
megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről a kifizető igazolását,
 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról az adóbevallással már lezárt időszakról
az illetékes NAV által kiadott jövedelemigazolását, a le nem zárt időszakról
nyilatkozatot, vagy egyéb (pl. könyvelő igazolása) hitelt érdemlő igazolást,
 gyermektartásdíj kérelem benyújtását megelőző havi összegéről postai vevény,
vagy egyéb hitelt érdemlő igazolást,
 jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az illetékes foglalkoztatási osztály
igazolását az álláskeresőként történő nyilvántartásról és személyes nyilatkozat.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

4

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni
érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi
XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a
kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi
szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik
havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási

5

díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást
követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy
a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából
az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e)
pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő
honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
https://emet.gov.hu/adatkezeles/

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A
hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

6

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét
követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült
kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a
Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2023. január 17-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak
figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm.rendelet hatálya – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási
intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti
képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

7

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidőben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március hónap.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-
kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az
Szjatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418) 1 . A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell
1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a
Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

8

kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig
ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő
látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

 


 

Tájékoztató a 2022. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetéséről

202208180845 0001