Közérdekű

Pályázati felhívás rendezvények megszervezésére

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

pályázati felhívása rendezvények megszervezésére

 

A pályázat célja

A képviselő-testület 204/2017. (XII. 3.) önkormányzati határozatában felsorolt alábbi rendezvények megszervezésének, lebonyolításának pályázati úton történő támogatása.

A pályázat keretében támogatható rendezvények

A pályázat keretében a határozatban felsorolt rendezvények az alábbi összeggel támogathatók:

                                   Rendezvény                                                                Költség (Ft)

Megemlékezés az Aradi vértanúkra (október 6.)

5.000

Szüreti mulatság (október 13.)

100.000

Megemlékezés az 1956-os forradalomra (okt. 23.)

5.000

Idősek napja (november)

250.000

Falukarácsony (december)

30.000

A pályázatok benyújtása

Pályázatot nyújthatnak be a somoskőújfalui székhellyel rendelkező, a településen legalább egy éve működő, tevékenységüket ténylegesen folytató társadalmi szervezetek.

A pályázatokat 2018. augusztus 31-ig írásban kell benyújtani a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a rendezvény megvalósításának szakmai és pénzügyi tervezetével.

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 30 napon
belül – a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A bizottság által véleményezett pályázatokat a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el.

A képviselő-testület a pályázaton nyertes szervezettel támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott, a támogatási szerződésben megjelölt célra használhatja fel.

 

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a szervezet, amely az előző évben a civil szervezetként kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el; vagy az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Somoskőújfalu, 2018. június 15.

                                                                          

                              

                               dr. Tóth László

                               polgármester

Pályázati felhívás civilszervezetek 2018. évi támogatására

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

pályázati felhívása civilszervezetek 2018. évi támogatására

A pályázat célja

A képviselő-testület a civilszervezetek munkájának fontosságát elismerve,
a település érdekében végzett tevékenységük 2018. évi támogatására 500.000 Ft-os összegkeretet állapított meg, mely pályázati rendszerben kerül elosztásra.

Az önkormányzatnak a civilszervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
11/2008. (V. 30.) SKt. sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a pályázat keretében

 1. a) támogathatók a somoskőújfalui székhellyel rendelkező, a településen legalább egy éve működő, tevékenységüket ténylegesen folytató társadalmi szervezetek.

 

 1. b) nem támogathatók a politikai pártok és helyi szervezeteik, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek.

A pályázatok benyújtása

A civilszervezetek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 2018. augusztus 31-ig írásban kell benyújtani a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban, melyhez csatolni kell a Rendelet 1. számú melléklete szerinti regisztrációs adatlapot.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. a) bejegyzett szervezet esetében a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát (az eredeti példány bemutatása mellett);
 2. b) a szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
 3. c) amennyiben a szervezet az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
 4. d) a szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
 5. e) a szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

Amennyiben a szervezet korábban már részesült támogatásban, az a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illetően változás nem történt, és erről a szervezet vezetője írásban nyilatkozik.

A pályázatok véleményezése

A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül –
a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A bizottság a véleményezési eljárás során a
szakmai szempontok mellett megvizsgálja, hogy

 • a pályázó pályázatához csatolta-e a Rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket;
 • a szervezet az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;
 • a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
 • a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;
 • a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett
  támogatható-e más, alkalmasabb módon.

Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a hiányt pótolja.
Azt a pályázatot, melynek hiánypótlását a pályázó felhívás ellenére sem végzi el,
elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni.

A pályázatok elbírálása

A bizottság által véleményezett pályázatokat a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el.

A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját,
továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni.

A képviselő-testület a pályázaton nyertes szervezettel támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott, a támogatási szerződésben megjelölt célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg hozzájárult.

 

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a szervezet:

 • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően
  számolt el;
 • az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Somoskőújfalu, 2018. június 15.

                                                                          

                              

                               dr. Tóth László

                               polgármester